Podmínky užívání internetových stránek multiplaklub.cz

 

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek multiplaklub.cz (dále jen "stránky Multiplaklub") třetími osobami (dále jen "Podmínky").

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky Multiplaklub (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání Stránek Multiplaklub.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek Multiplaklub s adresou domovské stránky www.multiplaklub.cz je občanské sdružení Fiat Multipla Klub ČR o.s., které je oprávněno v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Stránky Multiplaklub jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice nebo ve Slovenské republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Fiat Multipla Klub ČR o.s. v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek Multiplaklub není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

 

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek Multiplaklub nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky Multiplaklub uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Stránkách Multiplaklub, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek Multiplaklub. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv občanského sdružení Fiat Multipla klub ČR o.s. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek Multiplaklub.

 

Obsah Stránek Multiplaklub

Veškerý obsah Stránek Multiplaklub slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek Multiplaklub byl získán ze zdrojů, které občanské sdružení Fiat Multipla klub ČR o.s. považuje za spolehlivé. Občanské sdružení Fiat Multipla klub ČR o.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek Multiplaklub je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Multiplaklub musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Multiplaklub.

Občanské sdružení Fiat Multipla klub ČR o.s. nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu Stránek Multiplaklub.

Občanské sdružení Fiat Multipla klub ČR o.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Multiplaklub.

 

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky Multiplaklub na vlastní riziko.

Občanské sdružení Fiat Multipla klub ČR o.s. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Multiplaklub a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

 

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Multiplaklub.

Občanské sdružení Fiat Multipla klub ČR o.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.

 

V případe, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále nepoužívejte stránky Multiplaklub.